Studio Siqi Zhu – advanced d3

Description

Fu Xiangyi and Irene de la Torre

Interactive browser for Boston311 calls

Ryan Morill and Xinhe Yu

Correlates of War

 

In The News

The Team

  • Siqi Zhu

    Advisor