Professor

Hui Fang, Ph.D. [CV], [Short-Bio]
Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering,
Affiliated Faculty, Bioengineering, Mechanical & Industrial Engineering,
Northeastern University

Office: 330 Dana
Phone: 617-373-2060
E-mail: h.fang@northeastern.edu


Fang-Group-Fall17

— Fang group, Fall 2017 —
Postdocs

Dr. Xun Han (CAS)

Graduate Students

Kyung Jin Seo (UIUC)

Yi Qiang (HUST)

Yiding Zhong (UIUC)

Xuanyi Zhao (XJTU)

Undergraduate Husky Scholars

Zhan Shi

Chong Jin

Peijie Hao