Professor

Hui Fang, Ph.D. [CV], [Short-Bio]
Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering,
Affiliated Faculty, Bioengineering, Mechanical & Industrial Engineering,
Northeastern University

Office: 330 Dana
Phone: 617-373-2060
E-mail: h.fang@northeastern.edu

— Fang group, Spring 2018 —
201802261st row (L-R): Chong Jin, Xuanyi Zhao, Qiuyi Shan, Peijie Hao, Kyung Jin Seo
2nd row (L-R): Prof. Hui Fang, Yiding Zhong, Zhan Shi, Yi Qiang, Dr. Xun Han
Not shown: Nick Pelepchan

Postdocs

Dr. Xun Han (CAS)

Graduate Students

Kyung Jin Seo (UIUC)

Yi Qiang (HUST)

Yiding Zhong (UIUC)

Xuanyi Zhao (XJTU)

Ziyi Chen (UESTC)

Undergraduate Husky Scholars

Zhan Shi

Chong Jin

Peijie Hao

Qiuyi Shan

Nick Pelepchan

Preyaa Patel (IIT, Indore)