Professor

Hui Fang, Ph.D. [CV], [Short-Bio]
Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering,
Affiliated Faculty, Bioengineering, Mechanical & Industrial Engineering,
Northeastern University

Office: 330 Dana
Phone: 617-373-2060
E-mail: h.fang@northeastern.edu


Fang-Group-Fall17

— Fang group, Fall 2017 —
Postdocs

Dr. Xun Han (CAS)

Graduate Students

Kyung Jin Seo (UIUC)

Yi Qiang (HUST)

Yiding Zhong (UIUC)

Xuanyi Zhao (XJTU)

 

Visiting Scholars

Zeping Li (HUST)

 

Undergraduate Husky Scholars

Cameron Smith

Stijn Collart 

Henil Patel (NCSU)

Yueming Li (Tsinghua)

Yifu Huang (HUST)