Professor

Hui Fang, Ph.D. [CV], [Short-Bio]
Assistant Professor, Electrical and Computer Engineering,
Affiliated Faculty, Bioengineering, Mechanical & Industrial Engineering,
Northeastern University

Office: 330 Dana
Phone: 617-373-2060
E-mail: h.fang@northeastern.edu


Fang-Group-Fall17

— Fang group, Fall 2017 —
Postdocs

Dr. Xun Han (CAS)

Graduate Students

Kyung Jin Seo (UIUC)

Yi Qiang (HUST)

Yiding Zhong (UIUC)

Xuanyi Zhao (XJTU)

Yufan Mo (UESTC)

Visiting Scholars

Zeping Li (HUST)

Undergraduate Husky Scholars

Zhan Shi

Chong Jin

Peijie Hao