The Information Design + Visualization MFA exhibition includes work by Maaria Assami, Lucy G. Green, Erica Gunn, Xingyue Li, Kini Luo, Ryan Morrill, Patrick J. O’Donnel, Lia Petronio, Jessie Richards, Yike Si, Andrew Tang, Irene de la Torre – Arenas, Muhe Yang, Xinhe Yu, and Jiani Zheng.